Sprogudviklingsarbejdet

Læs hvordan vi arbejder med at understøtte børnenes sprogtilegnelse og hvordan vi arbejder med sprogudviklingen fra 0-6 år.

I hele institutionen har vi gjort sprogarbejdet til en intrigeret del af vores hverdag. Vi arbejder bevidst med sproget i alle rutiner og aktiviteter, hvilket bidrager til en naturlig løbende udvikling af sproget hos det enkelte barn.

Børn lærer sproget ved at høre, bruge og lege med sproget. Vi arbejder henimod at gøre "De 10 understøttende sprogstategier" til en integreret del af hverdagssproget:

 • Brug åbnende spørgsmål.
 • Følg barnets interesse.
 • Fortolk og udvid hvad barnet siger.
 • Hjælp barnet med at sætte ord på.
 • Vent på barnets svar (mindst 3 sek).
 • Relater til noget barnet kender.
 • Foklar ord barnet ikke kender i forvejen.
 • Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen.
 • Leg med sproget, når det er muligt.
 • Ret ikke banets fejl direkte.

Derudover arbejder vi i de forskellige afdelinger i huset med mere målrettede aktiviteter tilpasset de enkelte børns alder og individuelle sproglige udvikling.

I vuggestuen

0-2 år 

 • Vi bruger sproget i hverdagen ved at sætte ord på det vi gør, det barnet gør, samt ting og situationer barnet oplever.
 • Vi synger hver dag og bruger visuelle redskaber til at understøtte medbestemmelse hos de børn, der enten ikka har sprog endnu eller er usikre på at bruge sproget.
 • Vi har fokus på kvaliteten af hverdagens samtaler med børnene og dermed at vi - det pædagogiske personale - er gode sproglige rollemodeller.
 • Vi modtager nye bøger fra biblioteket ca. hver tredje måned.
 • Vi laver "familiehuse" til barnet dels for at understøtte identitetsudviklingen og dels fordi det skaber sproglig udvikling når barnet får hjælp til at sætte ord på dets omverden.

2-3 år

 • Her arbejder vi bl.a. med dialogisk læsning, mundmotorik, kommunikative kompetancer og sprogforståelse.

Babytegn

I børnehuset Rosenkilden bruger vi tegn til børn - eller i daglig tale kaldt babytegn.

Vi bruger babytegn, da det giver hvert barn mulighed for at kommunikere med omverden inden han/hon lærer at tale. Ved at bruge babytegn, hjælper vi barnet med at udtrykke sig og da evnen til at gestikulere og bruge babytegn udvikles hurtigare end det talte sprog, kan barnet allerede  udtrykke sig fra 9-10 måneders alderen. Så snart barnet viser interesse for at kommunikere om de ting de ser, er det fordelagtigt at begynde med at bruge babytegn.

Når barnet er 8-9 måneder kan det begynde at forstå tegnene, mens et 10-11 måneders barn kan udføre dem.

I børnehaven

3-4 år (Billerne)

Ved samling:

 • Øver vi i at tale og lytte på skift (dialog).
 • Rim og remser, vrøvleremser (lydlig hukommelse).
 • Arbejder vi med tematisk begrebsarbejde (f.eks. perioder med fokus på farve, tal, forholdsord, følelser e.lign).
 • Vi øver fortællerkompetencer ved at, give børnene taletid og understøtte deres fortællinger ved at stille uddybende spørgsmål, lave billedhistorier på tavlen og leve historier om de sange vi synger (evt. understøttet af billeder eller tegninger).

I 3 års alderen udføres en sprogtest (dette er obligatorisk for alle børn i Helsingør kommune).

Hvis vi på baggrund af denne - eller i hverdagen - erfarer, at enkelte børn har behov for en fokuseret støtte i specifikke færdigheder, arbejder vi målrettet "mødes" en gang om ugen i 1-2 timer og arbejder især med udgangspunkt i dialogisk læsning, justeret efter de pågældende børns specifikke behov.

 4-5 år (Guldsmeden og Sommerfuglene)

 • Højtlæsning, hvor vi øver børnenes ordforråd ved at spørge ind til de svære ord og spørger ind til handlingen.
 • Øver bogstaver - specielt dem i eget navn.
 • Øve bogstavslyde.
 • Rim og remser.
 • Øver begreber.
 • Sang.
 • Børnene er med til at bygge en historie op ved selv at komme med sætninger til historien efter tur.
 • Børnene fortæller historier ved hjælp af billeder og figurer.

Den obligatoriske 5 års sprogtest udføres i september, og resultaterne af denne lægges til grund for den specifikke planlæggning af både indviduelle og fælles sprogaktiviteter.